Evangelieboken och kyrkoåret

Första söndagen i advent

Utskriftsversion (pdf) | Julkretsen, adventstiden

Din konung kommer i ödmjukhet

Perikopvalet för denna söndag förenar de evangeliska kyrkorna med den medeltida traditionen. Första söndagen i advent handlar om hur Jesus rider in i Jerusalem. Jesus kom inte till Jerusalem som en jordisk härskare, utan han kom ödmjuk, ridande på en åsna. På detta sätt anknöt han till Sakarjabokens profetia om fridsfurstens ankomst. Samma hänvisning finns också i den gamla benämningen Adventus humiliationis (ödmjukhetens advent).

Kyrkoårets första söndag förkunnar att Gud inte är långt ifrån oss. Gud kommer oss nära för att skapa frälsningens nya tid för sitt folk. Med hosiannarop hälsar vi Jesus som vår Konung och gläder oss åt att han har kommit för att befria oss till gemenskap med Gud och med varandra.

Dagens evangelietexter sammanbinder advent och jul med palmsöndagens och påskens händelser. På detta sätt blir påskens centrala ställning i kyrkoåret tydlig redan från första början. Julen måste ses i samband med Kristi lidande, död och uppståndelse.

Liturgisk färg:Vit, från måndag till lördag violett eller blå

Psalmförslag:

I

4

Bered en väg för Herran

 

7

Dotter Sion

 

9

Gå, Sion, din konung att möta

Dps

2

Gläd dig, du Kristi brud

 

3

Gör porten hög

 

11

När vintermörkret kring oss står

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Ropa ut din glädje, dotter Sion,
jubla, dotter Jerusalem!
Se, din konung kommer till dig.

Sak. 9:9

Psalm:

Portar, öppna er vida!
Höj er, uråldriga dörrar!
Låt ärans konung draga in!
Vem är då ärans konung?
Det är Herren, den väldige hjälten,
Herren, väldig i strid.
Portar, öppna er vida!
Höj er, uråldriga dörrar!
Låt ärans konung draga in!
Vem är han, ärans konung?
Det är Herren Sebaot,
han är ärans konung.

Ps. 24:7-10

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet.
Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Herre, visa oss din godhet
och ge oss din hjälp!

Ps. 85:8


Första årgången

Första läsningen

Jes. 62:10-12

Fram, fram genom portarna!
Bana väg för folket!
Bryt väg, bryt väg,
röj undan alla stenar!
Höj ett fälttecken för folken!
Herren förkunnar över hela jorden:
Säg till dotter Sion:
Se, din räddare kommer.
Sin segerlön har han med sig,
de han vunnit går framför honom.
De skall kallas ”det heliga folket”,
”de som Herren befriat”.
och du skall heta ”den man söker sig till”,
”staden som aldrig blir övergiven”.

Andra läsningen

Rom. 13:11-14

Ni vet ju ändå vad tiden lider: det är dags för er att vakna. Ty nu är vår räddning närmare än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Låt oss leva värdigt, som det hör dagen till, inte med festande och drickande, inte med otukt och orgier, inte med strider och avund. Nej, ikläd er herren Jesus Kristus, och ha inte så mycket omsorg om det jordiska att begären väcks.

Evangelium

Matt. 21:1-9

När Jesus och lärjungarna närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något, skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem.” Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: ”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!”

Andra årgången

Första läsningen

Sak. 9:9-10

Ropa ut din glädje, dotter Sion,
jubla, dotter Jerusalem!
Se, din konung kommer till dig.
Rättfärdig är han, seger är honom given.
I ringhet kommer han, ridande på en åsna,
på en ung åsnehingst.
Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim,
alla hästar i Jerusalem.
Krigets vapen skall förintas.
Han skall förkunna fred för folken,
och hans välde skall nå från hav till hav,
från floden till världens ände.

Andra läsningen

1 Petr. 1:6-12

Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag, för att det som är äkta i er tro – och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld – skall ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom men älskar honom ändå; ni ser honom ännu inte men tror på honom och kan jubla i outsäglig, himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er tro: era själars räddning.
Det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om den nåd som ni skulle få. De ville utröna vilken och vad slags tid som Kristi ande i dem syftade på när den förutsade de lidanden Messias måste utstå och den härlighet som skulle följa. Det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Detta har nu kungjorts för er av dem som i helig ande, sänd från himlen, kommit till er med evangeliet, detta som änglarna längtar efter att få blicka in i.

Evangelium

Mark. 11:1-10

När de närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania vid Olivberget skickade han i väg två av sina lärjungar och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den hittar ni genast en ungåsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er vad ni gör, så svara: Herren behöver den, och han skall strax skicka tillbaka den.” De gav sig i väg och såg en ungåsna stå bunden ute på gatan vid en port, och de tog den. Några av dem som stod där frågade: ”Vad gör ni? Tar ni åsnan?” Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt, och då lät man dem gå. De ledde åsnan till Jesus och lade sina mantlar på den, och han satte sig upp på den. Och många bredde ut sina mantlar på vägen, andra strödde ut löv som de tog från träden runt om. Och de som gick före och de som följde efter ropade: ”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer! Hosianna i höjden!”

Tredje årgången

Första läsningen

Jes. 49:8-10

Så säger Herren:
Jag bönhör dig när nådens tid är inne,
jag hjälper dig på räddningens dag.
Jag skyddar dig,
och genom dig ingår jag ett förbund med
mitt folk.
Landet skall bli upprättat
och de övergivna jordlotterna utskiftas.
Till de fångna säger jag: ”Gå ut!”
och till dem som sitter i mörkret:
”Kom fram!”
De skall finna bete längs vägarna,
alla kala höjder skall bli betesmark.
De skall inte hungra eller törsta,
ökenvind och sol skall inte bränna dem.
Han som förbarmar sig över dem
skall leda dem
och föra dem till flödande källor.

Andra läsningen

Upp. 3:20-22

Kristus säger: ”Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Den som segrar skall jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!”

Evangelium

Luk. 19:28-40

Efter att ha sagt detta gick Jesus framför dem upp mot Jerusalem. När han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget, skickade han i väg två av lärjungarna och sade: ”Gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den skall ni finna en ungåsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er varför ni tar den skall ni svara: Herren behöver den.” De båda lärjungarna gav sig i väg och fann allt vara som han hade sagt. När de skulle ta åsnan sade de som ägde den: ”Varför tar ni åsnan?” De svarade: ”Herren behöver den.” Och de ledde den till Jesus och lade sina mantlar på den och hjälpte honom upp. Där han kom ridande bredde folk ut sina mantlar på vägen.
Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett: ”Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden.” Några fariseer i folkmassan sade då till honom: ”Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta.” Han svarade: ”Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa.”

Dagens bön

1.

Jesus Kristus, vår Herre,
i dig är Guds bild fullt synlig.
Vi väntar på att du skall komma
för att bryta ondskans makt
och fylla vårt liv med frid och nåd.
Låt ordet, sakramenten och ljuset
leva i oss under det nya kyrkoåret.
Hör oss, du som med Fadern
och den heliga Anden lever i evighet.

2.

Herre, i dag tänder vi det första ljuset
i en tid av förväntan och glädje
över att du kommer till oss.
Den som hoppas på dig
lämnar du aldrig ensam.
Din kärlek brinner som ljusets låga.
Herre, välsigna vår väntan
på ljusets tid.

3.

Herre Jesus Kristus,
ödmjukt och obemärkt
för du försoningen till seger.
Befria oss från mörkrets makt
och från allt som hindrar oss
att möta din saktmodighet.
Välsigna det ljus
som har tänts hos oss,
så att ingenting skuggar
vår väntan på dig.
Herre, vi tackar dig för att
du kommer oss nära.

4.

Käre Gud och Skapare,
i dag tänder vi det första ljuset.
När dagarna blir mörkare
lyser den lilla lågan i kyrkan
och i hemmen
och påminner oss om att din Son,
Jesus Kristus,
kommer till oss.
Med glädje vill vi ta emot honom
i våra hjärtan.
Låt också oss få vara lågor
som sprider ditt ljus
till alla dem som är ensamma och rädda.
I Jesu namn.

5.

Vår Konung, Jesus Kristus,
när du kom ridande på den unga
åsnans rygg
sjöng människorna vid vägkanten.
Vi vill också visa vår glädje
och vår tacksamhet
för att du kommer till oss.
Nu är det advent och vi ber:
Kom till våra hem
och till varje hjärta.
Låt ditt ljus lysa bland oss
och sprida värme och glädje
i vintermörkret.
Hosianna Davids son!

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken