Evangelieboken och kyrkoåret

Andra söndagen i advent

Utskriftsversion (pdf) | Julkretsen, adventstiden

Din konung kommer i härlighet

I den evangeliska kristenheten är denna söndags tema Kristi återkomst i härlighet vid tidens slut. Detta uttrycks också i den gamla benämningen Adventus glorificationis (förhärligandets advent). Församlingen skall tålmodigt invänta Kristi ankomst och den utlovade frälsningen. Mitt i nöden och skulden har församlingen fått löftet om frälsningens tid. Löftet fyller oss med glädje och hopp.

Liturgisk färg:violett eller blå

Psalmförslag:

I

5

Nu må vi oss bereda

 

13

Kristus kommer, Davids son

Dps

8

Jag höja vill till Gud min sång

 

143

En dag skall Herrens skapardrömmar möta

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Lyssna, Israels herde,
träd fram i glans.
Väck din styrka till liv
och kom till vår hjälp!

Ps. 80:2–3

Psalm:

Gud Sebaot, vänd tillbaka,
blicka ner från himlen och se!
Ta dig an denna vinstock,
den ranka din hand har planterat.
De har huggit ner den och
bränt den –
låt dem gå under för din straffande
blick!
Håll din hand över mannen
vid din högra sida,
över honom som du har fostrat.
Vi viker inte bort från dig.
Låt oss leva, så skall vi åkalla dig.
Herre Gud Sebaot, upprätta oss,
låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!

Ps. 80:15-20

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet.
Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Jag blev glad när man sade till mig:
Kom, vi skall gå till Herrens tempel.

Ps. 122:1

ELLER

Ja, Herren gjorde stora ting med oss,
och därför var vi glada.

Ps. 126:3


Första årgången

Första läsningen

Hos. 2:18-20

För mitt folk skall jag den dagen sluta
ett förbund
med de vilda djuren,
med himlens fåglar och markens kräldjur,
och båge och svärd och krig
skall jag utplåna i landet,
så att de får bo i trygghet.
Jag skall äkta dig för evigt,
jag skall äkta dig i rättfärdighet och rätt,
i kärlek och förbarmande.
Jag skall äkta dig i trofasthet,
och du skall lära känna Herren.

Andra läsningen

1 Petr. 1:13-17

Var därför beredda att bryta upp, och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Ni är lydnadens barn, låt er inte styras av de begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga. Lev ett alltigenom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig. Det står ju skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig. Om ni säger Fader när ni åkallar honom som dömer var och en efter hans gärningar utan hänsyn till person, lev då i gudsfruktan under den tid ni vistas här.

Evangelium

Luk. 21:25-33 (34-36)

Jesus sade: ”Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor skall förgås av skräck i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens makter skall skakas. Då skall man få se Människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig.”
Han gav dem en liknelse: ”Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Sannerligen, detta släkte skall inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.
(Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer, annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den skall komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför Människosonen.”)

Andra årgången

Första läsningen

Jes. 35:3-6

Ge styrka åt kraftlösa armar,
stadga åt skälvande knän!
Säg till de förskrämda:
”Fatta mod, var inte rädda!
Se, er Gud är här,
hämnden kommer,
Guds vedergällning.
Han kommer själv för att rädda er.”
Då skall de blindas ögon öppnas
och de dövas öron höra.
Då skall den lame hoppa som en hjort
och den stumme brista ut i jubel.
Vatten bryter fram i öknen,
bäckar i ödemarken.

Andra läsningen

Hebr. 10:35-39

Ge inte upp er frimodighet. Den skall rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat, ty: Ännu en liten tid, sedan kommer han som skall komma, och han skall inte dröja. Min rättfärdige skall leva genom sin tro. Men: Om han drar sig undan är han inte längre till glädje för mig. Vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade, utan till dem som tror och räddar sitt liv.

Evangelium

Luk. 12:35-40

Jesus sade till sina lärjungar: ”Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar på att deras herre skall komma hem från ett bröllop, så att de genast kan öppna när han kommer och bultar på porten. Saliga de tjänarna, eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer. Sannerligen, han skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem. Om han så kommer vid midnatt eller ännu senare – saliga är de tjänarna, när han finner dem beredda. Ni förstår väl att om husägaren visste när tjuven kom, skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset. Var beredda, också ni, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen.”

Tredje årgången

Första läsningen

Jes. 44:6-8

Så säger Herren, Israels konung,
han som friköper dem, Herren Sebaot:
Jag är den förste, jag är den siste.
Det finns ingen annan Gud än jag.
Vem är som jag? Må han ge sig till känna,
förklara och bevisa det för mig.
Vem har i förväg kungjort
det som händer?
Låt dem berätta för oss vad som skall ske.
Var inte förfärade, hys ingen fruktan!
Kungjorde och berättade jag
det inte i förväg?
Ni är mina vittnen.
Finns det någon annan Gud än jag,
någon klippa som jag inte vet om?

Andra läsningen

Jak. 5:7-11

Var tåliga tills Herren kommer. Jordbrukaren ser fram mot att jorden skall ge sin dyrbara skörd och väntar tåligt på höstregn och vårregn. Ha tålamod ni också, och visa fasthet, ty Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står utanför dörren. Ta profeterna som talat i Herrens namn till ert föredöme i att lida och visa tålamod. Ja, vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet, och ni har sett hur Herren lät det sluta, ty Herren är rik på medlidande och barmhärtighet.

Evangelium

Luk. 17:20-24

Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma svarade Jesus: ”Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er.”
Till lärjungarna sade han: ”Det skall komma en tid då ni längtar efter att få uppleva en enda av Människosonens dagar men inte får det. Man skall säga till er: Där är han, eller: Här är han. Spring inte dit de pekar, rusa inte efter dem. Ty liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont, så skall Människosonen visa sig på sin dag.”

Dagens bön

1.

Gud,
hjälp oss att bereda väg för din Son,
Jesus Kristus.
Ge oss rena hjärtan, så att vi lyssnar
till ditt ord
och väntar på Jesu Kristi ankomst.
Hör oss för hans skull.

2.

Jesus Kristus, vår Befriare.
I vårt mörker hör vi budskapet om
att du är den som skall komma.
Stilla gömmer vi orden.
Gör oss tålmodiga.
Gör oss vaksamma.
Hjälp oss att våga lita på dig
och leva i den verklighet
som vi ännu inte ser.
Hör oss, du som med Fadern
och den heliga Anden
lever och regerar i evighet.

3.

Käre Gud,
tack för att du är god mot oss.
När vi tänder adventsljusen påminns vi om
att du är oss alldeles nära.
När ditt ljus lyser
behöver vi inte vara rädda.
När du är nära
är vi aldrig ensamma.
Ibland gör vi varandra illa,
och då blir det så mörkt omkring oss.
Men du kan göra allting nytt.
Hjälp oss att våga tro det,
så att vi på nytt kan vara vänner
och ditt ljus får lysa hos oss.
Hör oss, du som lever och härskar
med Sonen och den heliga Anden.

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken