Evangelieboken och kyrkoåret

Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)

Utskriftsversion (pdf) | Påskkretsen, påsktiden

Väntan på den heliga Anden

Söndagens latinska namn Exaudi (Hör, Herre) kommer från dagens antifon (Ps. 27:7). I uthållig bön väntar församlingen på den heliga Andens gåva. Före sin himmelsfärd utlovade Kristus den heliga Anden som gåva till de sina och uppmanade dem att invänta uppfyllelsen av detta löfte. Den utlovade heliga Anden skapar gemenskap mellan den Herre som stigit upp till himlen och den församling som lever här på jorden. Anden förjagar all rädsla och ger församlingen delaktighet i Kristus och den frälsning han skänker. Den heliga Anden försäkrar de kristna om att de är Guds barn. Liksom Jesus får också de kalla Gud för Abba (far).

Liturgisk färg:vit

Psalmförslag:

I

106

Kom, helge Ande, Herre god

 

111

Kom, helge Ande, till mig in

Dps

110

Ande, nådens källa

 

115

Helige Ande, låt nu ske

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Hör, Herre, när jag ropar,
visa mig nåd och svara mig.

Ps. 27:7

Psalm:

Herren är mitt ljus och min räddning,
vem skulle jag frukta?
Herren är ett värn för mitt liv,
vem skulle jag bäva för?
När de onda kommer emot mig
för att slita mig i stycken,
mina motståndare och fiender,
då skall de själva snava och falla.
Om en krigshär hotar mig
känner jag ingen fruktan,
om kriget kommer
är jag ändå trygg.
Hör, Herre, när jag ropar,
visa mig nåd och svara mig.
”Sök Herren”, manar mitt hjärta.
Dig, o Herre, söker jag.
Dölj inte ditt ansikte för mig,
visa inte bort din tjänare i vrede,
du som varit min hjälpare.
Stöt inte bort mig, överge mig inte,
min Gud, du som räddar mig.

Ps. 27:1–3, 7–9

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet.
Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Men när han kommer,
sanningens ande,
skall han vägleda er
med hela sanningen.

Joh. 16:13


Första årgången

Första läsningen

Jes. 44:1-5

Men lyssna nu, Jakob, min tjänare,
Israel, som jag har utvalt.
Så säger Herren, din skapare,
han som formade dig i moderlivet,
han som hjälper dig:
Var inte rädd, min tjänare Jakob,
Jeshurun, som jag har utvalt.
Jag skall gjuta vatten över törstande mark,
floder av vatten över torrt land,
och jag skall utgjuta min ande över
dina barn,
min välsignelse över dina ättlingar.
De skall skjuta upp som grönskande
popplar,
som pilträd vid vattenströmmar.
En skall säga att han tillhör Herren,
en skall bära Jakobs namn,
en skall skriva att han är Herrens
och hedras med namnet Israel.

Andra läsningen

Rom. 8:12-17

Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot köttet, inte att leva efter vår köttsliga natur. Om ni lever på det sättet kommer ni att dö, men om ni med ande dödar kroppens gärningar skall ni leva. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: ”Abba! Fader!” Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet.

Evangelium

Joh. 15:26-16:4

Jesus sade:
”När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. Också ni skall vittna, ty ni har varit med mig från början.
Detta har jag sagt er för att ni inte skall komma på fall. De skall utesluta er ur synagogorna, ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta skall de göra därför att de inte har lärt känna Fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, skall minnas att jag har sagt det.”

Andra årgången

Första läsningen

1 Kung. 19:8-13

Elia steg upp och åt och drack, och måltiden gav honom kraft att gå i fyrtio dagar och fyrtio nätter, ända till Guds berg Horeb. När han kom fram gick han in i en grotta och stannade där över natten.
Då kom Herrens ord till honom: ”Varför är du här, Elia?” Han sade: ”Jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och nu står de efter mitt liv.” Herren svarade: ”Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren skall gå fram där.” En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan.

Andra läsningen

Apg. 1:12-14

Lärjungarna återvände till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till, Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Tomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon seloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön, tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder.

Evangelium

Joh. 7:37-39

På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: ”Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.” Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Tredje årgången

Första läsningen

Sak. 14:7-9

Det skall vara en ständig dag – Herren vet när den kommer – och ingen växling mellan dag och natt, utan när kvällen kommer skall det vara ljust. Den dagen skall friskt vatten strömma ut från Jerusalem, hälften mot östra havet och hälften mot västra havet. Sommar och vinter skall det vara så. Och Herren skall vara konung över hela jorden. Den dagen skall Herren vara en och hans namn ett enda.

Andra läsningen

Ef. 1:15-23

Jag upphör aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner, sedan jag nu har hört om er tro på herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. Jag ber att vår herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig hans styrka är för oss som tror – samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt.

Evangelium

Joh. 17:18-23

Jesus bad och sade:
”Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen.
Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.”

Dagens bön

1.

Fader, hos oss är förvirring och oro,
hos dig är samling och frid.
Ur vår trötthets djup söker vi dig,
vi kommer till dig, du som är livets kraft
och vila.
Fader, fyll oss med din Ande
så att vi vågar vila i dig.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen.
Det ber vi om i Jesu namn.

2.

Gud, vår himmelske Far,
du är stark i det som är svagt,
och genom din Ande kallar du oss
att följa Jesus Kristus.
Hjälp oss att leva i dig
också när omvärlden avvisar oss.
Gör oss trofasta
också när vi möter nöd och motgång.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

3.

Helige Gud,
du ger det friska vattnet
som uppehåller allt liv
och sänder ut de vindar
som förnyar jorden,
förbarma dig också över vår inre människa.
Låt din heliga Ande,
Hjälparen som Jesus utlovade,
varje dag komma till oss,
så att vi ser din omsorg om oss
och lär oss att urskilja din vilja:
Abba, Fader.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

4.

Käre himmelske Far,
du har lovat ge oss den heliga Anden
för att han skall vara vår Hjälpare
och vägleda oss med hela sanningen.
Vi ber dig:
Låt din Ande göra oss till Jesu vänner
som älskar varandra så som han älskar oss.
Vi ber i Faderns, Sonens
och Andens namn.

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken