Evangelieboken och kyrkoåret

Pingstdagen

Utskriftsversion (pdf) | Pingstkretsen, pingsttiden

Den heliga Andens utgjutande

Tidpunkten för pingstfirandet bestäms utgående från Apostlagärningarnas berättelser om Kristi himmelsfärd och om den heliga Andens utgjutande (Apg. 1–2). I de flesta språk har man använt härledningar ur grekiskans pentekoste (den femtionde) när man har gett namn åt denna helg. Judarna firade nämligen sin pingst femtio dagar efter påsk.

Den judiska pingsten var ursprungligen en skördefest, som på Jesu tid firades till minne av förbundet på Sinai. Från och med 100-talet e. Kr. sammankopplades denna fest särskilt med minnet av lagens utgivande. Den kristna pingstens budskap kom att handla om utgjutandet av den heliga Anden, om Andens gärningar och om den kristna kyrkans uppkomst. På pingstdagen förrättades de allra första kristna dopen. I den tidiga kyrkan var pingsten den andra stora dophögtiden näst efter påsken.

Utmärkande för tiden efter Kristi himmelsfärdsdag är väntan på den heliga Anden. Denna väntan kulminerar i pingstaftonen. Då är det lämpligt att hålla en kvällsandakt (vesper) som en sista förberedelse för pingstfesten.

Pingstens bibeltexter talar om den heliga Anden som löfte och gåva. Anden har blivit sänd till oss som försvarare, hjälpare och tröstare. Genom Anden är Kristus ständigt närvarande i sin kyrka. Anden förenar alla kristna i Kristi kyrka. De äger en Herre och en tro. På detta sätt innebär pingstens budskap en motpol till den förbistring som beskrivs i berättelsen om Babels torn.

Liturgisk färg:röd

Psalmförslag:

I

114

Kom till mitt arma hjärta

 

116

Kom, helige Ande, från höjden

 

118

Grip du mig, helige Ande

Dps

117

O Guds Ande, du som bor i ljus

 

109

Dig, helge Ande, nu vi ber

 

112

Helige Ande, kom till oss från ovan

 

113

Helige Ande, sanningens Ande

 

108

Kom, helge Ande, Herre Gud

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Ja, Herrens ande uppfyller världen.
Halleluja!

Vish. 1:7

ELLER

Du sänder din Ande, då skapas liv.

Ps. 104:30

Psalm:

Sjung till Guds ära, lova hans namn,
hylla honom som rider på molnen!
Herren är hans namn,
jubla inför honom,
de faderlösas fader,
änkornas försvarare,
Gud i sin heliga boning.
Gud ger de ensamma ett hem
och de fångna frihet och lycka,
men upprorsmännen får bo i öknen.
Gud, när du drog ut i spetsen
för ditt folk,
när du gick fram i ödemarken,
då bävade jorden, då strömmade det
från himlen,
inför Gud, Sinais herre,
inför Gud, Israels Gud.
Ett ymnigt regn lät du falla, o Gud,
ditt kraftlösa land gav du styrka.
Där fick din skara bo,
du sörjde för de arma i din godhet,
o Gud.

Ps. 68:5-11

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet.
Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

O du helge Ande, kom till oss!
I dina trognas hjärtan tag av nåd
ditt hem,
och lågan av din helga kärlekseld
upptänd i dem,
du som av skilda tungomål och land
med fridens gyllne band
i enheten av Jesu Kristi tro församlar
folken.
Halleluja! Halleluja!

Psb 107


Första årgången

Första läsningen

Hes. 36:24-28

Jag skall hämta er hos de främmande folken, samla in er från alla länder och föra er till ert eget land. Sedan skall jag bestänka er med rent vatten och göra er rena. Ni har orenat er med alla era avgudabilder, men jag skall göra er rena. Jag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande skall jag fylla er. Jag skall se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem. Ni skall få bo i det land jag gav era fäder. Så skall ni vara mitt folk, och jag skall vara er Gud.

Andra läsningen

Apg. 2:1-13

När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem.
I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: ”Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber – ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.” I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro, och de frågade varandra: ”Vad betyder detta?” Men andra gjorde sig lustiga och sade: ”De har druckit sig fulla på halvjäst vin.”

Evangelium

Joh. 14:23-29

Jesus sade: ”Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom. Den som inte äskar mig bevarar inte mina ord. Men ordet som ni har hört kommer inte från mig utan från Fadern som har sänt mig.
Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sade till er: Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker, för att ni skall tro det, när det har skett.”

Andra årgången

Första läsningen

Jer. 31:31-34

Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israel och med Juda, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten, det förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund jag skall sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. De skall inte längre behöva undervisa varandra och säga: ”Lär känna Herren”, ty de skall alla känna mig, från den minste till den störste, säger Herren. Jag skall förlåta dem deras skuld, och deras synd skall jag inte längre minnas.

Andra läsningen

Apg. 2:1-13 (samma text som i första årgången)

När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem.
I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: ”Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber – ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.” I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro, och de frågade varandra: ”Vad betyder detta?” Men andra gjorde sig lustiga och sade: ”De har druckit sig fulla på halvjäst vin.”

Evangelium

Joh. 14:15-21

Jesus sade:
”Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag skall inte lämna er ensamma, jag skall komma till er. Ännu en kort tid, sedan ser världen mig inte längre, men ni skall se mig, eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den dagen skall ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig, och den som älskar mig skall bli älskad av min fader, och jag skall älska honom och visa mig för honom.”

Tredje årgången

Första läsningen

Joel 2:28-32

Det skall komma en tid
då jag utgjuter min ande över alla.
Era söner och döttrar skall profetera,
era gamla män skall ha drömmar,
era unga män se syner.
Också över slavar och slavinnor
skall jag då utgjuta min ande.
På himlen och på jorden
skall jag låta tecken visa sig:
blod och eld och pelare av rök.
Solen skall vändas i mörker
och månen i blod
innan Herrens dag kommer,
den stora och fruktansvärda.
Men var och en som åkallar Herrens namn
skall bli räddad.
På Sions berg skall finnas en skonad skara,
så som Herren har lovat,
i Jerusalem skall några överleva,
så som Herren bestämt.

Andra läsningen

Apg. 2:1-13 (samma text som i första årgången)

När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem.
I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: ”Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber – ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.” I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro, och de frågade varandra: ”Vad betyder detta?” Men andra gjorde sig lustiga och sade: ”De har druckit sig fulla på halvjäst vin.”

Evangelium

Joh. 3:16-21

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill.

Dagens bön

1.

Kom, heliga Ande,
med din stormvind.
Överraska oss i vårt trygga och invanda liv.
Kom, heliga Ande,
med din kärleksbris.
Blås bort orons och misstrons tankar.
Kom, heliga Ande,
med din energi.
Väck i oss en hunger
efter sanning och rättfärdighet.
I Jesu Kristi namn.

2.

Kom, heliga Ande,
sänd oss en strimma
av det himmelska ljuset.
Kom, de fattigas fader.
Kom, goda gåvors givare.
Kom, hjärtats ljus och tröstare,
själens ljuva gäst och värme.
I arbetet är du vilan,
i hettan är du svalkan,
och i sorgen är du trösten.
Du underbara ljus,
fyll dina trognas hjärtan.
Heliga Ande, du kan förvandla oss.
Kom och rena det smutsiga,
vattna det torra,
hela det sårade.
Bryt det som är hårt
och värm det som är kallt.
Sök upp dem som gått vilse.
Ge dina heliga gåvor
till dem som litar på dig.
Styrk vår tro,
ge oss ett saligt slut
och en evig glädje.

3.

Gud, vår Far.
Du har fött en djupare kärlek bland oss.
Låt din levande Ande möta oss
i ditt ord och i dina sakrament,
så att vi förstår
att den väg du har öppnat till dig,
den stänger du inte.
Låt evangeliet leva, här och överallt
på jorden.
Låt alla folk få lovsjunga dig
på sina egna språk.
Det ber vi om i Jesu Kristi namn.

4.

Gud,
vid den första pingsten
fyllde du lärjungarna
med helig Ande
och lät dem på olika språk
tala om Guds stora gärningar.
Tack, Gud,
för att du inte lämnar oss ensamma
utan kommer till oss.
Låt din Ande fylla din kyrka
så att kärleken återvänder
överallt där den har förkvävts.
Låt evangeliet nå ut över alla gränser.
Kalla jordens alla folk
till ett liv i gemenskap med dig,
för Jesu Kristi skull.

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken