Evangelieboken och kyrkoåret

Tjugotredje söndagen efter pingst

Utskriftsversion (pdf) | Pingstkretsen, tiden efter pingst

Förlåt varandra

Denna söndag behandlar förlåtelsen och den ömsesidiga kärleken. Hela vårt liv är beroende av den förlåtelse som vi får genom Kristi korsdöd. Den kallar oss att möta våra medmänniskor med värme, kärlek och förlåtelse. När vi lever så, kan Guds rika gåvor komma till synes i våra liv.

Liturgisk färg:grön

Psalmförslag:

I

458

Allt mänskosläktet av ett blod

 

359

Till dig ur hjärtegrunden

Dps

470

Nu, Herre, ge mig av din eld

 

471

Jublande lyfter vi här våra händer

 

483

Tung och kvalfull

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Hat vållar fejd,
kärlek skyler alla fel.

Ordspr. 10:12

Psalm:

Jag gläds åt ditt löfte
likt den som vunnit rikt byte.
Jag hatar och avskyr lögn,
men din lag älskar jag.
Sju gånger om dagen prisar jag dig
för dina rättfärdiga lagar.
De som älskar din lag
är fullkomligt trygga,
inget kan få dem att falla.
Herre, jag hoppas på din hjälp
och uppfyller dina bud.
Jag följer dina lagbud,
och jag älskar dem högt.
Jag följer dina befallningar
och lagbud,
ty allt jag gör kan du se.

Ps. 119:162–168

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet.
Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Vad det är gott och ljuvligt
att bröder är tillsammans!

Ps. 133:1


Första årgången

Första läsningen

1 Mos. 50:15-21

När Josefs bröder tänkte på att deras far var borta sade de: ”Kanske Josef hyser agg till oss och vill ge igen för allt ont vi har gjort honom.” Därför skickade de bud till Josef och lät säga: ”Innan han dog bad din far att vi skulle säga till dig: ’Vi ber dig förlåta oss, dina bröder, vår synd och skuld. Vi har gjort dig mycket ont.’ Så förlåt oss, din fars Guds tjänare, den synd vi har begått!” Vid dessa ord brast Josef i gråt. Sedan kom också bröderna själva och föll ner inför honom och sade: ”Vi är dina slavar.” Men Josef sade till dem: ”Var inte rädda. Jag är ju inte Gud! Ni ville mig ont, men Gud har vänt det till något gott. Han ville göra det som nu har skett och därigenom bevara många människor vid liv. Var inte rädda, jag skall sörja för er och era barn.” Så talade han lugnande och uppmuntrande till dem.

Andra läsningen

Ef. 4:25-32

Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin nästa, vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle. Den som stjäl skall sluta stjäla och i stället arbeta och sträva med egna händer, så att han kan dela med sig av sitt goda åt dem som behöver. Öppna inte munnen för ofruktbart prat, utan säg bara sådant som tjänar till att bygga upp där det behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör på. Gör inte Guds heliga ande bedrövad, den är sigillet som utlovar frihetens dag åt er. Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan ondska. Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus.

Evangelium

Matt. 18:23-35

Jesus sade:
”Därför är det med himmelriket som när en kung ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen, förde man in en som var skyldig honom tio tusen talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde, så att skulden kunde betalas. Tjänaren kastade sig ner och bönföll honom: ’Ge mig tid, så skall jag betala alltsammans.’ Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren gick därifrån mötte han en annan tjänare, som var skyldig honom hundra denarer. Han grep honom om strupen och sade: ’Betala tillbaka vad du är skyldig!’ Den andre kastade sig ner och bad honom: ’Ge mig tid, så skall jag betala.’ Men han ville inte utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald. När de andra tjänarna såg vad som hände tog de mycket illa vid sig och talade om alltsammans för sin herre. Då kallade denne till sig tjänaren och sade: ’Din usling, jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig?’ Och i sin vrede lät hans herre bödelsdrängarna ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så skall min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder.”

Andra årgången

Första läsningen

1 Mos. 13:5-11, 14-16

Också Lot, som vandrade tillsammans med Abram, hade får och kor och tält. Landet räckte inte till för dem båda; de hade så mycket boskap att de inte kunde bo på samma plats, och det uppstod stridigheter mellan Abrams herdar och Lots. (På den tiden bodde kanaaneerna och perisseerna i landet.) Då sade Abram till Lot: ”Inte skall det råda osämja mellan mig och dig eller mellan mina herdar och dina. Vi är ju av samma släkt. Ligger inte hela landet öppet för dig? Gå du din egen väg. Går du åt vänster så går jag åt höger, och går du åt höger så går jag åt vänster.” Lot såg ut över Jordanslätten, han såg hur vattenrik hela trakten var. Ända fram mot Soar var den som Herrens trädgård, som Egyptens land. Detta var innan Herren ödelade Sodom och Gomorra. Och Lot valde Jordanslätten och flyttade österut. Så skildes de från varandra.
När Abram och Lot hade skilts åt sade Herren till Abram: ”Se dig omkring från den plats där du står, åt norr och söder, öster och väster. Hela det land som du ser skall jag ge åt dig och dina ättlingar för all framtid. Jag skall låta dina ättlingar bli som stoftkornen på jorden: kan någon räkna dem, skall också dina ättlingar kunna räknas.”

Andra läsningen

1 Petr. 3:8-12

Till sist, ni skall alla leva i endräkt och inbördes förståelse, i broderskärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf, utan tvärtom: välsigna. Ty ni är själva kallade att få välsignelse.
Den som älskar livet och
vill ha goda dagar,
han skall avhålla sin tunga
från det som är ont
och sina läppar från svekfulla ord.
Han skall undvika det onda och
göra det goda,
han skall sträva efter att hålla fred.
Ty Herrens ögon ser de rättfärdiga,
och hans öron hör deras bön.
Men han vänder sig mot dem
som gör det onda.

Evangelium

Matt. 18:15-22

Jesus sade till lärjungarna:
”Om din broder har gjort dig någon orätt, så gå och ställ honom till svars i enrum. Lyssnar han på dig har du vunnit tillbaka din broder. Men om han inte vill lyssna, ta då med dig en eller två till, för på två eller tre vittnesmål skall varje sak avgöras. Om han vägrar lyssna på dem, så tala om det för församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen heller, betrakta honom då som en hedning eller en tullindrivare. Sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt ni löser på jorden skall vara löst i himlen. Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.”
Då kom Petrus fram till honom och sade: ”Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger?” Jesus svarade: ”Jag säger dig: inte sju gånger utan sjuttiosju gånger.”

Tredje årgången

Första läsningen

Jes. 64:4-8

Inget öra har hört, inget öga har sett
någon annan gud än dig gripa in
för dem som hoppas på honom.
Du tar dig an dem som med glädje
gör det rätta,
dem som följer dig och tänker på dig.
Fast du vredgades syndade vi.
Vi har alla blivit som något orent,
en nersölad dräkt är all vår rättfärdighet.
Vi vissnar alla som löv,
och likt vinden sveper våra synder bort oss.
Ingen åkallar ditt namn,
ingen vaknar upp och håller sig till dig.
Du har dolt ditt ansikte för oss
och utlämnat oss åt våra synder.
Men du, Herre, är vår fader.
Vi är leran och du har format oss,
vi är alla ett verk av din hand.

Andra läsningen

Fil. 1:6-11

Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också skall fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är som sig bör att jag tänker så om er alla. Jag har er ju i mitt hjärta; både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni allesammans nåden med mig. Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli rik på insikt och urskillning, så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag, fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk, Gud till ära och pris.

Evangelium

Matt. 6:14-15

Jesus sade:
”Om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna skall inte heller er fader förlåta er era överträdelser.”

Dagens bön

1.

Gud,
din kärlek är större än allt ont,
ditt tålamod större än allt hat,
din barmhärtighet starkare än
vårt hjärtas hårdhet.
Vi ber dig: Öppna nya möjligheter för oss,
så att vi lär oss att älska varandra
så som du älskar oss,
att förlåta varandra
så som du förlåter oss.
Låt försoningens kraft förändra
den lidande världen.
För Jesu Kristi skull.

2.

Gud, vår Far.
Du vill att vi skall förlåta uppriktigt
och av hjärtat.
Men det är svårt att försonas utan krav.
Gud, tack för att din kärlek kan föra oss
närmare varandra.
Genom Jesus Kristus.

3.

Gud, vår Far i himlen.
Du känner vår svaghet.
Hjälp oss att älska varandra
så som du älskar oss.
Hjälp oss att förlåta,
så som du förlåter oss.
Låt inte vår korta tid på jorden
förmörkas av oförsonlighet.
Låt inte våra hjärtan förhärdas.
Hjälp oss att älska Jesus Kristus,
vars kärlek förvandlade döden till liv.
Vi ber i hans namn.

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken