Evangelieboken och kyrkoåret

Tillbaka

Helgdagar med anknytning till julen

Utanför själva jultiden firar den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland tre helgdagar vilkas tidpunkt bestäms utgående från julen. Kyndelsmässo­dagen infaller 40 dagar efter jul. I praktiken firas den söndagen den 2 feb­ruari eller den närmast följande söndagen. Om kyndelsmässodagen sam­manfaller med fastlagssöndagen firas den i stället på den föregående sön­dagen. Marie bebådelsedag firas den 25 mars, d.v.s. nio månader före föl­jande jul. I praktiken firas denna helg mellan den 22 och den 28 mars. Om Marie bebådelsedag sammanfaller med palmsöndagen eller påskdagen firas den i stället på söndagen före palmsöndag. Johannes döparens dag eller midsommardagen infaller sex månader före jul. Numera firas den på en lördag mellan den 20 och den 26 juni. Kyndelsmässodagen och Marie bebådelsedag är Kristusfester, medan Johannes döparens dag hör till de gamla minnesdagarna över bibliska personer.

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken