Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Jul 22a
Bibeln.se: Luk. 2:9-14
22 a     Av himlens höjd

Martin Luther 1539


 
1.
”Av himlens höjd jag kommen är,
gott budskap jag till eder bär.
Stor glädje skall ni höra få.
Det bör ni noggrant akta på.

2.
Ett barn är fött åt er idag,
så var Guds råd och välbehag.
Det föddes av en jungfru skär:
Kristus, Guds Son, det barnet är.

3.
All världens ljus han vara skall
och tröst och hjälp i nöden all.
Er rätte Frälsare är han,
väl den som därpå lita kan.

4.
Han kommer med den salighet
som Gud berett av evighet,
att ni med oss i himlens höjd
må leva i en evig fröjd.

5.
Märk därför detta tecken rätt
och ni skall finna vägen lätt:
i krubban är det barnet lagt
som har all världen i sin makt.”

6.
Så må envar nu vara glad
och gå med herdarna åstad
att se vad Gud har oss berett
och med sin ende Son oss gett

7.
Märk väl, mitt hjärta, akta på:
vem vilar där i krubbans strå?
Vem är det sköna barnet där?
Vår käre Jesus Krist det är.

8.
Du ädle gäst, välkommen var!
Ej syndare försmått du har,
du kommer i min nöd till mig.
Hur skall jag kunna tacka dig!
9.
Du Herre, som har allting gjort,
vars välde är så högt och stort,
du ligger nu på hö och strå.
Hur har du dig förnedrat så!

10.
Om jorden ännu större var
och såsom himlen skön och klar -
för torftig vore den ändå
som bädd för dig att vila på.

11.
O konungarnas konung du!
En krubba är ditt rike nu,
och blott en lindaklädnad är
den konungsliga skrud du bär.

12.
Med detta har du till oss sagt,
att världens ära, guld och makt
ej för till salighet ändå;
dem skall man inte lita på.

13.
Ack Herre Jesus, hör min röst:
gör dig en bädd uti mitt bröst,
uti mitt hjärta bliv och bo,
så jag får tröst och evig ro!

14.
Så låt mig aldrig glömma dig.
Ditt namn ske pris evinnerlig.
Ditt namn med fröjd jag lova vill.
Ge du mig kraft och nåd därtill!

15.
Ära ske Gud uti hans tron,
som oss har skänkt sin ende Son!
Med änglarna från himlens höjd
vi stämmer upp Guds lov med fröjd.
 

Martin Luther 1535
Olaus Martini före 1609
Bearb.

 

 
Psalmkommentar

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi