Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentar


13 Kristus kommer Davids son

Kyrkoåret / Advent

Textförfattare

Sven Larson (1905–1965), redaktör och psalmförfattare verksam i Örebro, har skrivit psalm 13 "Kristus kommer, Davids son". Det är en adventspsalm. Psalmen passar också att sjunga vid kyrkoårets slut. Varje strof börjar med orden: ”Kristus kommer”. I den första och fjärde strofen har han benämningen Davids Son, i den andra och tredje strofen kallas han världens ljus. I vers 3 har han ytterligare ett epitet från Upp. 22:16: morgonstjärnan. Där säger Jesus: ”Jag är skottet från Davids rot och hans ättling, den strålande morgonstjärnan.” Orden i samma strof: ”På hans rike aldrig skall / någon ände vara”, är en återklang av Nicenska trosbekännelsens uttryck i den äldre formen: ”på vilkens rike ingen ände bliver”. I tankarna kommer också Upp. 7:9–14, där det talas om den stora skara som är samlad kring Guds och Lammets tron.

Kompositör
Melodin påträffas tryckt i Halle år 1704, i Johann Anastasius Freylinghausens "Neues Geistreiches Gesangbuch". Tyska titeln är "Gott Sei Dank Durch Alle Welt".

Innehåll

Kyrkoåret är inte ett år som har början och slut i kalenderårets mening. I själva verket är kyrkoåret cykliskt till sin karaktär. Både dess slut och dess början talar om Kristus som konungen. Första söndagen i advent kommer konungen i ödmjukhet. Tredje söndagen i advent uppmanas församlingen bereda väg för konungen. Andra söndagen i advent är temat "Din konung kommer i härlighet". Kristus skall komma en andra gång i härlighet vid tidens slut. Detta uttrycks också i den gamla benämningen Adventus glori­ficationis – förhärligandets advent. Härlighet – det är samma ord som på förklaringsberget. Härlighet – det är samma ord som används om den härlighet och strålglans som lyste kring herdarna när Frälsaren var född. En äldre bibelöversättning använde ordet ”klarhet”: Herrens klar­het kringsken dem.

Firningsämnet på andra söndagen i advent är alltså besläktat med firningsämnet på kyrko­årets två sista söndagar, uppbrottets söndag och domsöndagen. Domsöndagen kallas också Kristi konungaväldes söndag och har temat "Kristus, Herre över allting". Det är dagar då vi uppmanas att vaka och be för att vara beredda när Kristus kommer i härlighet. Början och slutet av kyrkoåret knyts samman. Vi behöver alltid vara beredda och ständigt invänta Kristi ankomst. Hela församlingen skall tålmodigt invänta den utlovade Konung­en och Frälsaren. Mitt i nöden och skulden har församlingen fått löftet om frälsningens tid. Löftet fyller oss med glädje och hopp.

Andra söndagen i advent ger oss ändå en något annan infallsvinkel än kyrkoårets båda sista söndagar när det gäller väntan på Kristi ankomst. Adventstidens liknelse om fikonträdet som knoppas för att sommaren är nära har en underton av glad och positiv förväntan. Vi gläds när våren och sommaren kommer efter en lång och mörk vinter. Så är också de stora besvär och vedermödor som enligt evangeliet föregår den dag då Kristus kommer i härlighet i själva verket vårtecken som vi får glädja oss åt. I stället för att tappa modet i bedrövelsen får vi som kristna räta på oss och lyfta våra huvuden. Den stora befrielsen, den dag då Gud skall göra allting nytt, närmar sig. Guds rike är nära.

Birgitta Sarelin
(Kompositörskommentar Boris Källman)

 
Referenslitteratur
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi