Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Kommentarerna är sammanställda av Birgitta Sarelin och fakta är hämtade ur följande böcker:

 


Kommentarerna är sammanställda av Birgitta Sarelin och fakta är hämtade ur följande källor:

§ Tor Andræ: Nathan Söderblom. J.A. Lindblads förlag, 1931

§ Allan Arvastson: Svensk psalm genom tiderna. Liber Läromedel, 1975

§ Maj-Len Backlund: Viola Renvall Krokfors. Minnesruna i SFV-kalendern 1998.

§ Sixten Belfrage: 1. Kommentar till psalmer. Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg under redaktion av Olav Ahlbäck och Gunnar Tideström. Trettonde delen. Svenska Litteratursällskapet i Finland 403:1–2, 1963 och 1964

§ Mårten Björkgren: Drama och dialog. Olov Hartman som homilet under åren som församlingspräst 1932-1948. Åbo Akademis förlag, 1999

§ Lennart Ekholm & Eric Nilsson: Vi studerar Psalmer och visor 76. SKS Verbum, 1976

§ Sixten Enlund: Förord till Sulo Salonen: Motetter i urval. Canto, 1998

§ Evangelieboken. Kyrkohandbok II för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Antagen av kyrkomötet den 8 maj 1999 Församlingsförbundets Förlags Ab, 2000

§ Evangelisches Gesangbuch. Online

§ Harald Göransson: Koralpsalmboken 1697. Studier i svensk koralhistoria. Gidlunds bokförlag, 1992

§ T.I. Haapalainen: Några bidrag till proveniensbestämningen av 1600-talets nordiska koraler. Institutionen för praktisk teologi vid Åbo Akademi. Skrifter nr 3, 1972

§ T.I. Haapalainen: S.A. Forsius Någhra Nyia Psalmers, Loffsångers och Andelighe wijsors Thoner (etc). Institutionen för praktisk teologi vid Åbo Akademi. Skrifter nr 6, 1973

§ Gösta Hagelin: Människoöden i psalmboken. J.A. Lindblads förlag, 1943

§ Karl-Johan Hansson: Palmcrons sångpsaltare. En svensk 1600-talshandskrift, dess ursprung, innehåll och plats i spänningsfältet mellan reformert och luthersk tradition. Åbo Akademis förlag, 1992

§ Karl-Johan Hansson: Sång på vägen. Församlingsförbundets Förlags Ab, 1981

§ Gunnar Hillerdal: En ny sång vill jag sjunga... På väg mot den nya psalmboken. Proprius, 1983

§ The Hymn. A Journal of Congregational Song. Volume 52 No. 1 January 2001

§ Harald Ivarson (sammanställning, komplettering och redigering): Bibeln i våra psalmer. Bokförlaget Origo och Svenska Bibelsällskapet 1994

§ Idar Karevold: Om Lindemanfamiliens bidrag til den norske musikalske folkeopplysning. – Ingår i Jeg løfter opp til Gud min sang, red. Jørund Midttun. Liturgisk senter - Erkebispegården, Liturgisk skriftserie nr. 9. Tapir Akademisk Forlag, 2003

§ Johannes Kulp: Die Lieder unserer Kirche. Eine Handreichung zum Evangelischen Kirchengesangbuch. Bearbeitet und herausgegeben von Arno Büchner und Siegfried Fornaçon. Handbuch zum Evangelischen Kirchengesangbuch. Hrsg von Christhard Mahrenholz und Oskar Söhngen unter mitarbeit von Otto Schlißke. Sonderband. Vandenhoeck & Ruprecht, 1958

§ Laulamme virret tutuiksi. Aineisto uusien, vanhojen ja muutettujen virsien opettelemiseksi. Toim. Erkki Kurronen, Mikko Malkavaara, Marjatta Saari-Musakka. SKSK-Kustannus Oy, 1987

§ Lennart Linder: Väckelsesång och läsarpsalm i Den svenska psalmboken. Verbum, 1987

§ Lars Åke Lundberg & Anders Frostenson: Mitt ibland oss. Verbum, 1969

§ Inge Löfström: En bok om Britt G. SkeabVerbum, 1982

§ Oscar Lövgren: Lina Sandell. Hennes liv och sångdiktning. Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland r.f., 1965

§ Oscar Lövgren: Psalm- och sånglexikon. Gummessons bokförlag, 1964

§ Mot en ny sång. Två nordiska hymnologiska seminarier kring psalm och sång hos Anders Frostenson och i Taizétraditionen. Red: Sven-Åke Selander & Anna Jönsson. Religio 49. Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund, 1998

§ Musikens värld. Musik i ord och bild. Ab Kulturhistoriska Förlagen, MCMLXXVII (1977)

§ Måne och sol – tankar kring psalmer. En morgonsamlingsbok för lågstadiet. Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallituksen julkaisuja 1998:4, 1998

§ Per Olof Nisser: Änglarna sjunger i himlen och andra psalmer. Bakgrund, tema, perspektiv, Verbum, 2002

§ Rune Pär Olofsson: "... och ett oändligt hem." Om Anders Frostenson och hans väg till den nya psalmen. Verbum, 1981

§ Bror Olsson: Psalmboken som folkbok. – Ingår i Pleijel–Olsson–Svensson: Våra äldsta folkböcker. 1967

§ Reijo Pajamo: Menkää maitten ääriin asti. Suomalaisen virsikirjan lähetysvirsistä, niiden taustasta ja tekijöistä. Kirjaneliö, 1980

§ Psalmernas väg I–II, Wessmans, 2014, 2017

§ John Ronnås: Våra gemensamma psalmer. Kommentarer till psalmbokens 325 första psalmer. Verbum, 1990

§ Bernard Ruffin: Fanny Crosby. Heroes of the Faith. Barbour and Company, Inc, United Church Press, 1976

§ Runeberg i psalmboken. Red. Birgitta Sarelin. Åbo Akademis förlag, 2003

§ Martin Rössler: Liedermacher im Gesangbuch. Liedgeschichte in Lebensbildern. Calwer Verlag, 2001

§ Stanley Sadie & Alison Latham: Musikguide. Översättning Lars Sjöberg. Bonniers, 1987

§ Birgitta Sarelin: Behålla och förnya. Den finlandssvenska psalmboksrevisionen 1975–1986. Åbo Akademis förlag, 1998

§ Birgitta Sarelin: Musiken i kyrkan. Några utvecklingslinjer i den klassiska kyrkomusikens och kyrkovisans historia. Skrifter i praktisk teologi vid Åbo Akademi nr 48, andra reviderade och utökade upplagan, 2005

§ Olav D. Schalin: Karl Olander. - Svenskt kyrkoliv i Finland. Årsbok för de svenska församlingarna 1943. XXI årgången, red. G.O. Rosenqvist, 1942

§ Göran Selén: Kyrkomusiken i Borgå. Festskrift till Borgå Domkyrkokörs 50-årsjubileum, Borgå svenska domkyrkoförsamling, 1974

§ Sven-Erik Bäck. En bok om musikern och medmänniskan. Red. Jan Lennart Höglund. Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie nr 88, 1999

§ Den svenska psalmboken. Text- och musikkommentarer. Volym 3. Slutbetänkande av 1969 års psalmkommitté. Statens offentliga utredningar 1985:18, 1985

§ Marilyn Kay Stulken: Hymnal Companion to the Lutheran Book of Worship. Fortress Press, Fifth Printing 1994

§ Lauri Viljanen: Runeberg och hans diktning 1837-1877. Schildts, 1969

§ Andrew Wilson-Dickson: Musik i kristen tradition. Från tempel och katedraler till kyrkor och torg. Övers. Birgitta Hörnlund och Katarina Sjöström. Svensk bearbetning: Folke Bohlin. Verbum, 1996

§ Zacharias Topelius skrifter, digital utgåva, Svenska litteratursällskapet

Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi