Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt nummer

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]1-100[</span>]1-100
1Hosianna
2Gläd dig du Kristi brud
3Gör porten hög
4Bered en väg för Herran
5Nu må vi oss bereda
6Gud vår Gud för världen all
7Dotter Sion
8Jag höja vill till Gud min sång
9Gå Sion din konung att möta
10Han kommer i sin kyrka
11När vintermörkret kring oss står
12Jesus från Nasaret går här fram
13Kristus kommer Davids son
14En man blev sänd
15Världens Frälsare är här
16Lov ske dig Herre Jesus Krist
17Dig vare lov o Jesus Krist
18Kom alla stora små
19Kristi kyrka fröjda dig
20Ett barn har fötts
21Det är en ros utsprungen
22aAv himlens höjd
22bAv himlens höjd
23Hell morgonstjärna mild och ren
24Här kommer Jesus dina små
25Dagen är kommen
26Lyssna värld till ängelns ord
27Var hälsad sköna morgonstund
28O du saliga
29Stilla natt
30Och det hände vid den tiden
31Härlig är jorden
32Giv mig ej glans
33Brinn fridens stjärna brinn
34Nu tändas tusen juleljus
35När Jesusbarnet föddes
36Över jordens mörka dalar
37Guds nåd vi glatt skall prisa
38Välsignat vare Jesu namn
39Giv o Jesus fröjd och lycka
40Under detta nya år
41O Jesus god ditt namn är stort
42När den arma jordens tid förgår
43Ett år har gått till ända
44Vi ber dig våra fäders Gud
45En stjärna lyste undersam
46Himlens stjärna fordom ledde
47Milda stjärna ren och klar
48Vid Betlehem en vinternatt
49Prisad högt av herdars skara
50Å vilka stora gåvor
51Nu får din tjänare i frid
52Jungfru Maria
53Kristus är världens ljus
54Kristus den rätte Herren
55Min ande fröjdar sig i Gud
56Salig du och högt benådad
57Maria Herrens moder
58Alla källor springer fram i glädje
59Se vi går upp till Jerusalem
60O huvud blodigt sårat
61Guds rena lamm oskyldig
62Vi tackar dig o Jesus god
63O Jesus kär vad har väl du förbrutit
64Ack hjärtans ve
65Där går ett lamm och stilla bär
66Jesus du mitt liv min hälsa
67Skåda skåda nu här alla
68Jesus lär mig rätt betrakta
69Så är fullkomnat Jesus kär
70När jag mot korset blickar fram
71O Jesus Krist vår salighet
72Du bar ditt kors
73Långt borta i ett fjärran land
74Han på korset han allena
75Vår Herre Kristus talat har
76O Jesus du min salighet
77Från örtagården leder
78aKonung är du visst
78bKonung är du visst
79Konung med törnekrona
80Jesus av de steg för oss du tagit
81När med de dina Frälsare du satt
82Se kärlet brast
83Den tunga dagen går mot natt
84På min väg av själviskhet
85Hur mörkret tätnar
86De såg ej dig
87För att du inte tog det gudomliga
88Krist är uppstånden
89Nu kommen är vår påskafröjd
90Upp min tunga
91Uppstånden är vår Herre Krist
92I dödens band låg Herren Krist
93Ära ske Gud och Herren Krist
94Nu låt oss fröjdas med varann
95Detta är den stora dagen
96Nu gläd er alla ni som har
97Jesus lever! Därför kan
98Vad ljus över griften
99Du segern oss förkunnar
100De trodde att Jesus var borta
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]101-200[</span>]101-200
101Kornet har sin vila
102Livet vann dess namn är Jesus
103Herren lever våga tro det
104Till himlen Herren Jesus for
105Till härlighetens land igen
106Kom helge Ande Herre god
107O du helge Ande kom till oss
108Kom helge Ande Herre Gud
109Dig helge Ande nu vi ber
110Ande nådens källa
111Kom helge Ande till mig in
112Helige Ande kom till oss
113Helige Ande sanningens Ande
114Kom till mitt arma hjärta
115Helige Ande låt nu ske
116Kom helige Ande från höjden
117O Guds Ande du som bor i ljus
118Grip du mig helige Ande
119Överallt sig Anden rör
120På berget i förklarat sken
121Vår blick mot helga berget går
122Sorlet har dött
123Med tacksamhet jag prisar
124Gud låter sina trogna här
125O låt oss Herre Gud
126Inför Guds himlatron
127Den stora vita skaran där
128Det dukas i himlarnas rike
129För alla helgon
130I himmelen sjunger kring Lammets tron
131Välsignade alla ni kära
132O Herre för trogna martyrer
133Helgonen har funnit friden
134Väktarns rop i natten skallar
135Upp vakna ni kristna alla
136En dag skall randas för vår syn
137Vak upp gör bättring
138Nu dagen är till ända
139Vakna upp! en stämma bjuder
140Ack saliga dag
141Skall natten nu ljusna
142Herre när din dag är inne
143aEn dag skall Herrens skapardrömmar möta
143bEn dag skall Herrens skapardrömmar möta
144Vi lova dig
145Gud treenig stå oss bi
146Vi tror på en allsmäktig Gud
147Allena Gud i himmelrik
148O Herre Gud i himmelrik
149Gud heliga treenighet
150O heliga Treenighet
151Välsigna oss o store Gud
152Vi tror på Gud som himmel jord
153Måne och sol
154Vår Gud är oss en väldig borg
155Gud är vår starkhet
156Jerusalem du helga stad
157Behåll oss Herre vid ditt ord
158Förbliv hos oss o Jesus Krist
159Guds församling håll i minne
160Hjärtan enigt sammanslutna
161Om blott Jesus vår Herre
162Kungör o Herre din allmakt
163Lov ske dig store Gud
164Din spira Jesus sträckes ut
165Gammal är kyrkan
166En Fader oss förenar
167Sin enda grund har kyrkan
168Fädernas kyrka
169Guds menighet är jordens största under
170Än finns det en värld
171Det går en väg genom ökensand
172Lågorna är många
173O Gud det är en hjärtans tröst
174O Jesus Krist till oss dig vänd
175Käre Jesus vi är här
176Så skön och ljuvlig är
177aHerren Gud är nära
177bHerren Gud är nära
178Hur ljuvt det är att komma
179Helige Fader kom och var oss nära
180Sabbatsmorgon stilla
181Kom inför Herren med tacksamhet
182Tack o Herre för din kyrka
183Kom helga frid med klockors röst
184Helga tempel slut oss inne
185Var med oss Jesus då vi samlas
186Uti din helgedom o Gud
187Herre du som lovat sända
188Det finns en plats
189Herren är i sitt heliga tempel
190Inför ditt ansikte, käre Gud Fader
191Vi bär så många med oss
192Låt mig nu din förbliva
193För ditt ansikte o Gud
194Nu fröjda dig du vida jord
195Guds ord är ljuset på min stig
196Jag vet en blomma skön och blid
197Du sänt oss Gud ditt helga ord
198Ordets Herre du har givit
199En dyr klenod
200Hur skall vi rätt dig prisa
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]201-300[</span>]201-300
201Ordet om Guds nåd och frälsning
202Herre samla nu oss alla
203Lovad vare Gud som sänder
204Omkring ditt ord o Jesus
205O djupa klang i Herrens ord
206Livets Ande kom från ovan
207En såningsman går där
208Därför att Ordet bland oss bor
209Som torra marken dricker regn
210När till Jordan vår Herre drog
211Glad jag städse vill bekänna
212Vi tackar dig vår Skapare
213Jag tror på Gud som med sitt ord
214Med vår glädje över livets under
215Säll den som håller Jesus kär
216Jesus Kristus är vår hälsa
217Gud vare lovad
218Ett livets bröd vill Jesus Krist
219O Jesus än de dina
220Hur kan jag glömma honom
221Vår Herres Jesu nattvard är
222Låt oss tillbe av allt hjärta
223Du som tronar i det höga
224Du öppnar o evige Fader
225Som spridda sädeskornen
226Vi till ditt altarbord bär fram
227Du ber oss till ditt altarbord
228Till måltid Herren kallar
229När vi delar det bröd
230Kom o Jesus väck mitt sinne
231Som daggens pärlor glimmar
232Dina blev vi ren som späda
233Ren tidigt du beredde
234Med jubel vi dig hälsar
235Gud se i nåd till dessa två
236Du Gud har skapat mänskan
237Se livet vill blomma
238Låt gråten och klagan få stillna
239Jag går mot döden var jag går
240Där varje väg skall sluta
241Saliga de som ifrån världens öden
242Broder/Syster i Kristus
243Din frid skall aldrig vika
244Jordens Gud
245Inför dig vår herde här
246Herre du som trofast vårdar
247Du Jesus Kristus i din skörd
248Herren vår Gud har rest sin tron
249Herre du har anförtrott
250Ditt ljuva minne Jesus kär
251Vår Gud har av barmhärtighet
252O Jesus Krist som mänska blev
253O gläd dig Guds församling nu
254Till dig allena Kristus står
255Av hjärtat håller jag dig kär
256Så älskar Gud vår värld att han
257Se Jesus är ett tröstrikt namn
258Bort mitt hjärta med de tankar
259Är Gud i himlen för mig
260Jesus glädjens källa
261Kärlek av vars hand jag blivit
262Skulle jag min Gud ej lova
263Jesus är mitt liv min hälsa
264Jesus du mitt hjärtas längtan
265Jesus är min vän den bästa
266Jag nu den säkra grunden vunnit
267Den enda glädje som jag vet
268Jesus korsets man
269Klippa du som brast för mig
270När världens hopp förtvinat stod
271Salig salig den som kände
272Så älskade Gud världen all
273Säll den vars hopp till Jesus står
274Det finns djup i Herrens godhet
275Jesus för världen givit sitt liv
276Jesus det renaste
277Allt allt ditt öga Herre ser
278Kristus vandrar bland oss än
279Gud vår Gud vi lovar dig
280O Gud vi lovar dig
281Dig vare lov och pris o Krist
282Min själ skall lova Herran
283Lovsjung nu alla länder Gud
284Lovsjung vår Herre konungen
285Lov pris och tack ske dig o Fader
286Nu tacka Gud allt folk
287Hela världen prisa Herran
288aMed tacksam röst
288bMed tacksam röst
289Herren vår Gud är en konung
290Lovad vare Herren
291Lova vill jag Herran Herran
292aLova Gud i himmelshöjd
292bLova Gud i himmelshöjd
293Herre Gud ditt dyra namn till ära
294O att min Gud jag kunde lova
295Kom låt oss nu förenas här
296Hur ljuvligt klingar Jesu namn
297Gud allsmäktige må alla
298Helig helig helig
299Lovsjung vår Herres Jesu kärlek
300Mitt hjärta ständigt sjunger
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]301-400[</span>]301-400
301Hur är ditt namn o Gud ej stort
302Välsignad Gud som har sitt folk förlossat
303Halleluja! Sjung om Jesus
304Lov ske dig Herre Jesus Krist
305Min sång skall bli om Jesus
306aTack min Gud för vad som varit
306bTack min Gud för vad som varit
307Att prisa dig är underbart
308Den höga himlen
309Guds ära vi sjunger
310Namnet Jesus bleknar aldrig
311Sången om Kristus
312Lova Herren sol och måne
313När glatt vi prisar Gud
314Jesus du som själen mättar
315Mitt hjärta fröjda dig
316Gud välsigna och bevara
317Store Gud dig änglar prisar
318Min gode Gud jag beder dig
319Närmare Gud till dig
320Fader över alla fäder
321Så tag nu mina händer
322Sanningens Ande
323Till dig o Herre ville jag
324En liten stund med Jesus
325Långt bortom rymder vida
326O giv oss Herre av den tro
327O du som ser o du som vet
328Att bedja är ej endast att begära
329Hör mig Gud jag beder dig
330Tag Jesus mig vid handen
331Evige konung
332Hör oss Gud du själv har bett oss
333Lär mig att bedja av hjärtat
334Jordens Herre möt oss alla
335Jesus din ljuva förening att smaka
336Ängsliga hjärta
337Ditt ord o Herre kallar oss
338En dunkel örtagård jag vet
339Mästare alla söka dig
340Mitt hjärta längtar dag och natt
341O Herre i dina händer
342Herre jag vill bida
343Bed för mig Herre kär
344Jag skulle vilja våga tro
345Natanael står inför Herren Kristus
346När livet saknar mening
347Ur djupets nöd min Gud till dig
348Till dig jag ropar Herre Krist
349När vi i högsta nöden står
350En syndig man
351O Jesus Krist du nådens brunn
352Vart flyr jag för Gud
353Min själ nu är tid
354För dig min nöd jag klagar
355aFrälsare du som äger läkedomen
355bFrälsare du som äger läkedomen
356Fader du vars hjärta gömmer
357O salighet o gåtfullhet
358Säg får jag komma som jag är
359Till dig ur hjärtegrunden
360Såsom hjorten ivrigt längtar
361Jag ville tacka och prisa
362Vänd nu om ni sorgsna själar
363Min själ mitt sinne låt Gud råda
364Sorgen och glädjen
365Allt vad vi på jorden äger
366O Gud det är min glädje
367Hjälp mig o Jesus
368När ingen dager ögat skådar
369För Jesu milda ögon
370Som du vill o Herre min
371Kristus uppenbara för oss
372När stormen ryter vilt på hav
373Nu gläd dig min Ande i Herran
374Jesus tänk på mig
375Mitt i en värld av mörker
376Nu öppnar saknad sina öde vidder
377Från Gud vill jag ej skiljas
378aUti din nåd
378bUti din nåd
379En kristen bör tro och besinna
380Min Gud på dig förtröstar jag
381Säll är den som sina händer
382Jag lyfter mina händer
383Gud ditt folk är vandringsfolket
384Den korta stund jag vandrar här
385Jag vet på vem jag tror
386I det djupa i det höga
387Glädje utan Gud ej finnes
388O liv som blev tänt
389Till himlarna Gud din barmhärtighet når
390Tryggare kan ingen vara
391Blott en dag
392Tätt vid korset
393Ett litet fattigt barn jag är
394O Jesus du min herde god
395Hela vägen går han med mig
396Dig Herre prisar högt min själ
397Jag kan icke räkna dem alla
398Löftena kunna ej svika
399Tränger i dolda djupen ner
400Min herde Herren Jesus är
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]401-500[</span>]401-500
401Ut ur mörkret upp till ljuset
402Jag vet en hamn
403Högt i stjärnehimlen
404Fri som rymdens svala
405Det tänds ett ljus
406Vår styrka är som blad och blom
407O Jesus styr min vandring så
408Vad gott kan jag väl göra
409Ack hur sig mången utesluter
410Gå varsamt min kristen
411Skynda o själar
412Ingen hinner fram till Guds eviga ro
413Befall i Herrens händer
414Led milda ljus
415Med Gud och hans vänskap
416O människa o vandringsman
417Mästare kom träd in i denna skara
418Verka tills natten kommer
419Var är den skatt som bliver
420Det finns en port
421Väldig är Guds nåd
422Med Jesus fram i de bästa åren
423Räds ej bekänna Kristi namn
424Min Gud är en väldig hjälte
425Såsom dagg går ur morgonens sköte
426Herre du som tände
427I tro under himmelens skyar
428Du sagt mig Herre att jag må
429Vår tröghet är så stor o Gud
430Du som gick före oss
431Inte med makt
432Var inte rädd
433Herre du vandrar försoningens väg
434På denna jord vår Herres verk
435De heliga i landet
436Vak upp du första vittnens anda
437Du för vars allmaktsord
438Jesus har grundat ett rike
439Så långt som havets bölja går
440aTillkomme ditt rike
440bTillkomme ditt rike
441aLåt Gud ditt rike hinna
441bLåt Gud ditt rike hinna
442Din rikssak Jesus vara skall
443Låt nya tankar tolka Kristi bud
444Ett Kristusbrev till världen
445Kristus konung stor
446Guds familj är världens största
447Tack gode Gud för allt som finns
448Vår stora vida jord
449Var är den vän
450Himlars rymd sin konung ärar
451Ljud högt du psalm att lova
452Himlen med sin stjärneskrud
453Du är större än mitt hjärta
454Gud har skapat allting
455Tusen stjärnor glimmar
456Hejda du vår väg mot stupet
457Guds värld är en skimrande gåva
458Allt mänskosläktet av ett blod
459I Kristus finns ej öst och väst
460Så i kärlek
461Som människor möts vi på vägen
462Välsignad vår gemenskap är
463Vem är det som kommer på vägen
464Som mannen och kvinnan
465Ett barn som döpts i Jesu namn
466Herre din dag var också lik
467Sänd av himlens sol en strimma
468Som sådden förnimmer
469Helgad vare arbetsdagen
470Nu Herre ge mig av din eld
471Jublande lyfter vi här våra händer
472Vi är tyngda trötta tomma
473O Gud låt ingen lida nöd
474Ni mänskobarn som här i världen
475Vem kallar du din nästa här
476Min mun och tunga o min Gud
477O mänska har du väl rätt betänkt
478Ditt verk är stort
479Kärlek av höjden
480Din kärlek Jesus gräns ej vet
481Ord av evighet
482Ett vänligt ord kan göra under
483Tung och kvalfull vilar hela
484Ett enda om hans väg var visst
485Gud från ditt hus
486Bröd bröd åkrarnas bröd
487Någon skall vaka
488Se en gåvoflod går fram
489När du med en hungrig broder
490Det skall bli skönt att landa
491Jag såg honom redan som barn
492Jag lyfter ögat
493Gud som haver barnen kär
494O Jesus du som är barnens vän
495Gud i mina unga dagar
496Kärlekens Gud vi tackar dig
497Frälsare låt oss unga
498På mina gamla dagar
499Lär mig du skog att vissna glad
500När mina steg blir dröjande
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]501-585[</span>]501-585
501När jag är trött
502Den signade dag
503Min Gud och Fader kära
504Ljus av ljus o morgonstjärna
505O du min tröst och salighet
506Din klara sol går åter opp
507Ge mig Gud en lärkas tunga
508I mörker höljs ej jorden mer
509Kväll eller morgon
510Herrens nåd är var morgon ny
511Kom du med mig min Herre Jesus
512På knä inför Gud i Jesu namn
513Morgonens rodnad
514Tack Fader för den dag du gav
515aO Kristus du som ljuset är
515bO Kristus du som ljuset är
516Den ljusa dag förgången är
517Nu vilar folk och länder
518Så går än en dag från vår tid
519Nu är en dag förliden
520När nu till jorden ner
521När allt omkring mig vilar
522Bliv du hos mig
523Till natt det åter lider
524Bred dina vida vingar
525Den dag du gav oss
526Så stilla solen dalar
527Av goda makter skyddade
528Nu sjunker bullret
529aI Jesu namn till bords vi går
529bI Jesu namn till bords vi går
530Glädjens Herre
531Välsigna Herre vad du ger
532Likt vårdagssol i morgonglöd
533Vak upp mitt hjärta
534I denna ljuva sommartid
535Den blomstertid nu kommer
536Världen som nu föds på nytt
537Naturen nu sig kläder
538Din klara sol o Fader vår
539En vänlig grönskas rika dräkt
540Skön är den jord
541De blomster som i marken bor
542Fram skrider året i sin gång
543Se över allt den räcker
544Hur härligt vittnar land och sjö
545Konungars konung din ära och makt
546Bevara Gud vårt fosterland
547Välsigna Gud som makten sänder
548O konungarnas konung Gud
549Signa oss Gud och bevara
550Skänk du oss fred o Herre kär
551Fader förena länge skilda händer
552För att folken måtte helas
553Guds kärlek är som stranden
554Vår Fader och Gud
555Jag vandringsman
556Lik ängens sköna blomma
557O syndare som säker är och trygger
558O Jesus när mitt liv släcks ut
559Att säga världen helt farväl
560Det finns ett hem
561Jag vet mig en sömn i Jesu namn
562En vandringsman är mänskan här
563En dalande dag och en flyktig stund
564Vad är vårt liv
565En dag jag lämnar mitt hem
566Hur mäktig är den sabbat
567Med lust och glädje tänker
568aI himmelen i himmelen
568bI himmelen i himmelen
569Jerusalem du Herrens nya stad
570Eja mitt hjärta
571Liksom vandraren i längtan
572Tänk när en gång
573Vid älvarna i Babylon
574Till det härliga land ovan skyn
575Hur suckar du min själ i banden
576O hur saligt att få vandra
577En liten tid vi vandrar här
578Högt i himlens ljusa boning
579När får jag se dig Frälsare kär
580aJag skall gråtande kasta mig ner
580bJag skall gråtande kasta mig ner
581Det finns en väg till himmelen
582De skall gå till den heliga staden
583Min Frälsare lever
584Jag har ett hem ett ljuvligt hem
585Upp du min själ och sjung
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]734-762[</span>]734-762
734Du som var den minstes vän
735Upp ur vilda djupa vatten
736I Jesu Kristi namn vi ber
737Vi lyfter våra hjärtan
738Gud har omsorg om vårt släkte
739Vi som möttes sent i livet
740Måtte han som ger allt gott
741Med hjärtat fullt med blicken ljus
742O Gud du mig ej överger
743Från våra kära från våra vänner
744O Gud du som de världar ser
745Som liljan på sin äng
746Nu faller höstens sista löv
747Som ett sandkorn i en öken
748Far i himlen du har gett oss (v. 2)
749Fröjdetoner klingar klara
750Gud du all gemenskaps Herre (v. 2)
751Älskad vare denna kyrka
752Herre låt vår kyrka vara (v. 2)
753Du är vår församlings Herre (v. 2)
754Vårt land i sommarfägring
755Herre över allt som växer (v. 2)
756Nu är skördetiden inne (v. 2)
757Gud välsigna denna skola (v. 2)
758Inför detta nya läsår (v. 2)
759Du som är de svagas räddning (v. 2)
760Till gemenskap har vi skapats (v. 2)
761Kring vår fana har vi samlats (v. 2)
762Allas ögon väntar på dig Herre
Hide details for 801-947[</span>]801-947
801Låt vår kyrka bli ett träd
802Sjung lovsång, alla länder
803Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång
804Lovsjung vår Gud för en levande jord
805Kom, lova vår Gud (Cantai ao Senhor)
806Allena Gud i himmelrik
807Glädjen i oss blir till musik
808Helig, helig, helig
809Jubla min själ
810Som gränslösa vidder
811Tänk att livet kostar livet
812Det är gott att tacka Herren
813Sjung till Herrens ära
814Saliga de som bor i ditt hus
815Vi kommer för vår Gud
816Min Jesus, min Herre
817Vi ska jubla högt, vi ska sjunga
818Tack min Gud för öron
819När jag klappar, klappar du med mig
820Omätlige, vars hjärta rymmer världen
821Ett frö behöver inte mycket
822Så kom du då tll sist
823aDu är gränslös
823bDu är gränslös
824Gud, du andas genom allt
825Lätta som lekande fiskar
826Sjung med glädje till Guds ära
827Vi tror på Skaparen, Gud
828O Gud, som skapat vind och hav
829Himlens timmerman
830Du kom från bortom allt vi vet och känner
831Du glädjens ljus
832Kom, vandra genom gatorna
833Som vinden smeker mot min kind
834Se, din konung kommer till dig
835Ett litet barn av Davids hus
836Här kommer en liten lucia
837O kom, o kom, Immanuel
838Det folk som vandrar i mörkret
839Nu i den heliga timman
840Sjung ut i hela världen
841Herdar som på fälten vaktat
842Lilla lammet följer stjärnans glans
843Barn och stjärnor
844Du är Livets träd i världen
845Han gick den svåra vägen
846Kom ihåg dem (Muista niitä)
847Dig vi lovsjunger, ärar
848Vaka med mig
849Kristus är sannerligen uppstånden
850Kristus är uppstånden
851En tidig söndagsmorgon
852Dina händer är fulla av blommor
853Uppstått har Jesus
854Jesus har uppstått
855Vinden känner inga gränser
856När gravljusen brinner
857Ljuset som jag tänder
858Guds Son en gång i morgonglans
859Den dagen kommer
860Längtan fyller varje andetag
861Vi har kommit hit för att höra om Jesus
862Tänk, att du är du
863Herre, förbarma dig
864Halleluja (ortodoxt)
865Halleluja
866Lovad vare du, Herre
867Vi tror på Gud som skapar världen
868Jag tror på en Gud som är helig och varm
869Gud, vår Far i himlen
870Du är helig, du är hel
871Vår Fader, du som är i himlen
872Här ser vi nu Guds lamm
873Brödet är ett, brutet för alla
874Ät mitt bröd
875Nu öppnar vi våra hjärtan
876Tacka Herren, ty han är god
877Halleluja! Ditt lov vi sjunger
878Det sker ett under i världen
879Sov du lilla, sov nu gott
880Tänk att paradiset ligger i ett barns klara blick
881På bröllopsdagen ber vi
882Kärlek och himmel
883Du som ger oss liv och lär oss hoppas
884O, Jesus Krist, förvandla mig
885Lägg i varandras händer fred
886Dona nobis pacem
887Fredens Gud, ge oss kärlek
888På vägarna ute i världen
889Tar vi sten i våra händer
890Du vet väl om att du är värdefull
891Se här bygges Babels torn
892Öppna dina knutna händer
893Det gäller dig och det gäller mig
894Bara den som vandrar nära marken
895Kristna, kom i morgonljuset
896Vi sträcker våra händer fram
897Sänd mig, Gud
898Gud, för dig är allting klart
899Glädjen växer i mitt hjärta
900Jesus, du som älskar oss
901Gud, jag undrar över livet
902Länge har jag försökt
903Se mig när jag knäpper mina händer
904Var du vår längtan
905Mitt liv – en nåd
906Bara i dig har min själ sin ro
907I min Gud har jag funnit styrka
908När det stormar
909Jag har en ängel som följer mig
910Du vänder ditt ansikte till mig
911aNär marken brister
911bNär marken brister
912Herre, hur länge skall jag ropa
913Bär mig över djupen
914Gud, i dina händer
915Du omsluter mig på alla sidor
916Gud, ge mig sinnesro
917Möt mig nu som den jag är
918När vi är tillsammans
919Min själ får vila ut
920Vila i mig
921Tänk att få vakna
922Nu lyser tusen glädjebloss
923När dagen fylls av fågelsång
924Nu lyser våra backar
925Över berg och dal
926Nu stryker isen sin blånande spegel
927Att lovsjunga Guds storhet
928Tack för nattens vila
929Innan natten kommer
930Nu sjunker sol i hav
931När aftonen kommer
932Vi är ett folk på vandring
933Som pilgrimer vi färdas sakta
934Vandra med oss
935Ditt ord är en lykta för min fot
936Herre, jag sätter mitt hopp till dig
937Jag vet att jag lever just nu
938Blott i det öppna
939Glory to the Father
940Vi söker sanningen
941Som solen glöder
942När livet inte blir som vi har tänkt oss
943Tårarna vattnar fattigas jord
944Kvällens tystnad
945Som en flod genom tiden
946Jag är med er alla dagar
947Må din väg gå dig till mötes
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi