Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Sidan 2 Föregående sida Följande sida

Karl-Johan Hansson:

Finlandssvensk psalmhistoria

Begreppet psalm

Begreppet psalm är inte helt entydigt. Närmast betecknar psalm den text med tillhörande melodi som ingår i en psalmbok. I en vidare mening brukar många andra typer av (kristen) sång betecknas som psalmer.

En psalm skiljer sig på flera sätt från annan diktning. Psalmen har ett bestämt syfte, den har tillkommit för att betjäna kyrkans gudstjänstliv. Den fungerar som ett uttryck för församlingens bön, lovsång och bekännelse.

Psalmdiktningen betraktas som en svår konst. Den är svår bl.a. därför (som Zacharias Topelius i tiden yttryckte det) att ”dess uppgift är att uttrycka det högsta ämne i den enklaste formen”. Psalmen kännetecknas också av ett kollektivt drag. Den bör helst uttrycka en vi-känsla, i stället för en mer subjektiv jag-upplevelse. Psalmboken används inte bara för sång utan den har även tjänat som andaktslitteratur.

I äldre tid var relationen mellan psalm och samtida dikt betydligt mindre komplicerad än den är idag. Under t.ex. 1600-talet var psalmen en av de viktigaste litterära genrerna, och de främsta skönlitterära författarna ägnade sig också åt psalmer.

Formellt sett var gränsen mellan psalm och världslig dikt oskarp. Detta gällde ännu under 1800-talet, när flera av samtidens uppburna diktare, som Geijer, Wallin och Franzén i Sverige eller Runeberg och Topelius i Finland, också skrev psalmer. Utmärkande för många psalmer är att de har tillkommit för att fylla ett aktuellt behov. De har skrivits i samband med psalmboksförnyelser, som ofta har fungerat som den fjäder som drivit fram nya psalmdiktare. Men också andra dikter har upptagits som psalmer.

När man granskar finlandssvensk psalmdiktning är det naturligt att rikta intresset mot de psalmboksförnyelser som har ägt rum. Nya psalmböcker har antagits 1886, 1928 (tillägg), 1943 och 1986.

 

Artikeln är en bearbetad version av ”Finlandssvensk psalmhistoria” som ingår i boken Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria. Red. Brita Högnäs-Sahlgren och Karl Sahlgren. Sahlgrens förlag 2001.

Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi