Väliaikainen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivusto
kirkon työntekijöille ja toimijoille

Kompleksiset systeemit ja kokeilukulttuuri

(5 op)
1


Moduuli on suunnattu Kirkon konsulttivalmennuksen tai Kirjo III johtamisen erityiskoulutuksen suorittaneille kirkon eri organisaatioissa työskenteleville konsulteille, johtajille ja eri työalojen esimiehille. Tämä moduuli on tarkoitettu täydennys- ja jatkokoulutuksena kokeneille ammattilaisille, jotka haluavat päivittää omaa ammatillista osaamistaan arjen operatiivisen johtamisen, vaativien muutostilanteiden ja haastavien konsultointiprosessien ohjaamisessa. Oman johtamistyön ja organisaation toimivuuden kehittäminen, konsultatiivinen ote ja konsulttien ja johdon vahva yhteistyö kietoutuvat arjessa yhteen ja ovat siksi yhtä aikaa läsnä koulutuksessa. Työskentely painottuu kokemuksellisuuteen ja toiminnallisuuteen.
Koulutusrakenne:Erityiskoulutus
Tehtäväalue: johtaminen ja strateginen suunnittelu seurakunnassa
Kohderyhmä: johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat
Aika ja paikka:1. jakso 9.-11.9. ja 2. jakso 9.-11.12., Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen: Koulutus on täynnä, voit ilmoittautua jonoon sähköpostilla ulla.pyykko@evl.fi Moduuliin edellytetään Kirkon konsulttivalmennuksen tai Kirjo III johtamiskoulutuksen suoritusta. Ilmoittautuessasi kirjoita lomakkeen Ilmoittautumisen perustelut -kohtaan, milloin olet suorittanut nämä edellytettävät koulutukset.
Osaamistavoitteet:Osallistuja · johtaa, kehittää ja konsultoi kompleksisten systeemien erityispiirteet tunnistaen ja huomioiden · osaa toimia ja löytää keinoja yllätyksellisissä, epävakaissa ja haastavissa tilanteissa omaa toimintakykyään menettämättä · soveltaa ja käyttää kokeilukulttuuria vahvistavia kehittämismenetelmiä ja työtapoja · vahvistaa verkostomaista toimintaa ja kehittää verkostojen toimivuutta · tunnistaa oman ajattelunsa ja hahmottamisen rajoittavia rakenteita ja löytää vaihtoehtoisia tapoja toimia.
Kieli:suomi
Osallistumismaksu:250 €
Täysihoito:216 €/jakso (1.11. jälkeen ilmoittauneille emme voi tarjota majoitusta vaan jokainen hoitaa sen itse.
Muut kustannukset:matkat
Kustannusten lisätiedot:Ateriapaketti ei-majoittuville 68 €/jakso Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.
Tiedustelut: Terttu Malo, 040 1209 043, http://http://
Lisätietoja:Koulutus on tarkoitettu konsultointi-, johtamis- ja esimiestehtävissä toimiville. Kompleksiseksi muuttuneiden sisäisten ja ulkoisten toimintaympäristöjen kohtaaminen vaatii organisaatioiden uusiutumisesta vastaavilta henkilöiltä näissä ympäristöissä toimivia sekä ajattelun ja hahmottamisen että toiminnan ja johtamisen valmiuksia ja taitoja. Ennustettavuuteen pohjautuva strateginen johtaminen ei tuota tuloksia kompleksisissa systeemeissä eikä suunniteltu muutosprosessi vaikuttavuutta. Kompleksinen systeemi on kytkeytynyt, riippuvuutta tuottava ja emergentiä pulpahtelua synnyttävä, ennakoimaton, ristiriitainen ja sisäisesti suhteista käsin ohjautuva. Johtamisen, konsultoinnin ja kehittämisen haaste on purkaa omaksuttuja ja sisäistettyjä ajattelun ja toiminnan tapoja uuden orientoitumisen, reagointiherkkyyden ja kokeilevuuden mahdollistamiseksi. Kompleksisten systeemien toimivuutta, esiin nousevia ilmiöitä ja monimuotoisuutta tutkitaan organisaatiotapahtuman kautta. Omaa toimijuutta ja vaikuttavuutta hyödynnetään sekä konkreettisesti tapahtuman aikana että reflektoimalla toteutunutta jälkikäteen. Työotteiden ja kehittämismenetelmien käyttöä ja käytäntöön viemistä haetaan kokeilukulttuuria vahvistavia menetelmiä käyttämällä ja soveltamalla omaan työhön. Koulutuskokonaisuus muodostuu sekä teoreettisista, toiminnallisista että soveltavista ja reflektoivista työskentelyistä. Moduulissa käsitellään · kompleksisten systeemien erityispiirteitä, ilmiöitä ja toiminnan luonnetta · kompleksisten systeemien johtamisen ja konsultoinnin erityiskysymyksiä · kokeilukulttuurin kehittämismenetelmiä, käyttöä ja soveltamista · oman ajattelun ja toiminnan rajoittavia rakenteita ja uusiutumisen esteitä · erityistä huomiota kiinnitetään kokemusten reflektointiin ja opitun soveltamiseen oman työn erityispiirteet huomioiden · luovuuden, uusiutumisen ja intuition kysymyksiä Moduuli on puoli vuotta kestävä kokonaisuus, johon sisältyy · 6 koulutuspäivää Kirkon koulutuskeskuksessa (2 x 3 pv lähiopiskelujakso), toteutuksessa painottuu vahvasti sekä tiedollinen että toiminnallinen, kokeileva ja kokemuksellinen työskentely · pienryhmätyöskentelyä osallistujista muodostetuissa vertaisryhmissä, jotka tapaavat koulutusjaksojen välissä yksi tai kaksi kertaa, noin puoli päivää kerrallaan · koulutukseen orientoiva reilun puolen päivän mittainen ohjattu pienryhmätapaaminen ennen koulutuksen alkua · ohjattu etäopiskeluosuus lähiopiskelujaksojen välillä: kirkon verkko-oppimisympäristö Apaja, itsenäistä opiskelua, coaching-keskustelu ohjaajan kanssa · omaan työyhteisöön kytkeytyvä kokeilevan kehittämisen menetelmiä hyödyntävä ja opitun soveltamista vahvistava kehittämistehtävä. Lähiopiskelupäivien lisäksi on syytä varata riittävästi kalenteriaikaa lähijaksojen välillä tapahtuvaan etäopiskeluun ja vertaisryhmätapaamisiin. Moduuliin voidaan valita ylemmän pastoraalitutkinnon suorittaja, mikäli hänellä on suoritettuna Kirkon konsulttivalmennus tai KIRJO III johtamiskoulutus.
http://
http://
Toteuttaja:Kirkon koulutuskeskus

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Tietosuoja | Evästeet