Katekumenatet - vuxenväg till tro
Loading

Gruppmedlemmar

Gruppmedlemmar


En katekumenatgrupp startar oftast i september eller i januari. Man följer kyrkoårets rytm. Idealet är en grupp på 4-10 personer.

Katekumenatet får sina ramar av kontakten till församlingen och av kyrkoårets händelser i både fest och vardag.


Deltagare

Deltagarna i en katekumenatgrupp kan kallas sökare. Vem som helst som är intresserad av grunderna i kristen tro eller vill spegla sitt eget liv mot den tolkningsram som den kristna tron erbjuder är välkommen att delta. Det spelar ingen roll om man är döpt eller odöpt, konfirmerad eller inte, medlem i kyrkan eller inte.
En sökare kan komma med i gruppen och känna sig för om katekumenatet är en plats som ger svar på de frågor man har. Det är vanligt att gruppmedlemmarna deltar under välkomsttiden och efter välkomstgudstjänsten beslutar om de vill satsa på gruppen.

Medvandrare

I katekumenatgruppen finns också flera medvandrare. Medvandrarna deltar i gruppen, fungerar som stöd för ledaren och ber för gruppen. Vi kan jämföra medvandrarens uppgift med hjälpledarna på konfirmandläger.
En medvandrare är en församlingsbo, en kristen som har lärt känna församlingsgemenskapen och gudstjänstlivet. I katekumenatgruppen kan det finnas personer som efter sitt eget katekumenatår blivit medvandrare.
För dem som förbereder sig för dop eller som deltar i katekumenatet som en del av konfirmandundervisning för vuxna rekommenderas att de har personliga medvandrare.

Gruppledare

Ledaren förbereder processen utgående från gruppmedlemmarnas frågor, tidsplanen och mötesplatsen och ser till att gruppen är beredd att gå vidare till nästa avsnitt. Det är bra om ledaren regelbundet har kontakt med prästen bland annat när det gäller gudstjänstliv, själavård och handledning.
Ledaren behöver vara en god lyssnare och kunna ge rum för gruppdeltagarna och deras frågor i stället för att själv ta en framträdande plats. Ledaren behöver ha den kunskap och förmåga som krävs för att leda en grupp.

Gruppens präst

Prästens uppgift i katekumenatet är att finnas i bakgrunden. Katekumenatet är i stor utsträckning församlingsanknutet lekmanna-arbete där prästen inte ensam ansvarar för verksamheten utan främst finns med för att skapa förutsättningarna.
Fokus ligger på ömsesidigt delande i gruppen och på samtal där alla kan lära något av varandra. Prästen deltar i träffarna enligt gruppens behov och önskan. Till prästens ansvar hör att förbereda och leda katekumenatets gudstjänster, att vara själavårdare och att vid behov åta sig uppgiften som biktfader/biktmoder.

Om det i gruppen finns personer som förbereder sig för dop eller deltar i konfirmandundervisning för vuxna träffar prästen dem också enskilt.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Respons
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kyrkans centralförvaltning 2017
Kakor (cookies)